ข้อดีของวิวัฒนาการใหม่ที่ช่วยในการมีลูกยาก

ข้อดีของวิวัฒนาการใหม่ที่ช่วยในการมีลูกยาก

1. การเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะฝังตัว (Blastocyst) และการย้ายตัวอ่อนระยะนี้กลับสู่โพรงมดลูกเป็นการใส่ตัวอ่อนที่ตรงกับระยะและตำแหน่งของความเป็นจริงในธรรมชาติมากที่สุด ทำให้มีโอกาสความสำเร็จสูงขึ้นกว่าเดิมมาก ตัวอ่อนที่ได้จะมีความพร้อมจะฝังตัวได้ทันที และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

2. การค้นพบและการใช้น้ำยาใหม่ที่สามารถเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายได้นานมากขึ้น ทำให้เราสามารถเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด และมีความพร้อมมากที่สุดในการฝังตัว ตัวอ่อนจะเจาะเปลือกไข่ออกมา และสามารถไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้ทันที มีโอกาสหาอาหารและฝังตัวได้ดีขึ้น เป็นผลให้มีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงขึ้น

3. ทำให้สามารถลดจำนวนตัวอ่อนในการใส่กลับคืนเข้าไปในโพรงมดลูกเนื่องจากการทำเด็กหลอดแก้วแบบเดิมต้องใส่กลับไป อย่างน้อย 3-4 ตัว แต่โดยวิธีใหม่นี้ เราสามารถใส่เพียง 1-2 ตัวเท่านั้น ซึ่งการใส่กลับไปจำนวน 3-4 ตัวแบบเดิมจะมีผลทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด 3 หรือ แฝด 4 สูงมาก

4.การเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกายได้นานวันขึ้นทำให้สามารถนำเซลล์จากตัวอ่อนบางเซลล์มาตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายหรือโครโมโซมเพศได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์